Eellepingu sisu

KÄSUNDUSLEPING
matuseteenuse osutamiseks
_____________________ ____________________
/lepingu sõlmimise koht/
/lepingu sõlmimise aeg/
Lepingu pooled
Tallinna Matusebüroo OÜ, registrikoodiga 10404738, asukoht Paldiski mnt. 68 Tallinn;
esindaja ________________________________________________________,
kes tegutseb seaduse/volikirja alusel (edaspidi - Büroo või Käsundi täitja) ühelt poolt ja
________________________________________________________/ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht/_________________________________________________
(edaspidi - Käsundiandja) teiselt poolt sõlmisid käesoleva lepingu alljärgnevas:


Lepingu objekt
1. Käesoleva lepinguga võtab Büroo endale kohustuse korraldada käesoleva lepinguga määratud tingimustel pärast Käsundiandja surma viimase matused (täitma käsundi) ning Käsundiandja kohustub maksma selle eest kokkulepitud ulatuses tasu käesoleva lepingu sõlmimisel.
2. Matuste korraldamisena ehk käsundi täitmisena mõistetakse käesolevas lepingus Käsundiandja poolt valitud matuseteenuste osutamist ja toimingute teostamist, millised on loetletud käesoleva lepingu lisas ning allakirjutatud mõlema lepingupoole poolt.
Büroo kohustused
3. Büroo kohustub:
3.1. teatama Käsundiandjale kõigist käsundi täitmisega seotud või tulevikus tekkida võivatest olulistest asjaoludest, eelkõige nendest, mis võivad ajendada Käsundiandjat käsundit muutma;
3.2. Käsundiandja surmateate saamisel alustama matmiseks vajalike toimingute teostamist hiljemalt 1 ööpäeva jooksul;
3.3. käsundi täitmisel järgima ja arvestama ka Käsundiandja poolt antud üldisi juhiseid ja erihuve lepingu täitmise viisi ja tingimuste suhtes. Büroo võib kokkulepitud teenustest või juhisest kõrvale kalduda üksnes ebasoodsa tagajärje ärahoidmiseks, saades selleks eelnevalt heakskiidu Käsundiandja poolt nimetatud volitatud isiku(te)lt või nende puudumisel pärijatelt või teistelt õigustatud isikutelt.
Käsundiandja kohustused
4. Käsundiandja kohustub:
4.1. nimetama ühe või mitu volitatud isikut, kes teavad käesoleva lepingu sõlmimisest ja selle olulistest asjaoludest, teatama Büroole volitatud isiku kontaktandmed ja vajadusel informeerima nende muutumisest;
4.2. tegema kõik endast oleneva, et volitatud isik pöörduks Käsundiandja surma korral Büroo poole, et viimane saaks täita oma käesolevast lepingust tulenevad kohustused.
Tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord
5. Käesoleva lepingu lisas loetletud teenuste ja toimingute (käsundi täitmise) eest kohustub Käsundiandja tasuma Büroole täies ulatuses ettemaksuna hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul pärast käesolevale lepingule allakirjutamist. Teenuste ja toimingute maksumuse arvutamisel võetakse aluseks käesoleva lepingu allkirjastamise ajal Büroos kehtiv hinnakiri. Iga 3 aasta pärast vaadatakse leping kohapeal ümber.
6. Bürool ei ole õigust kasutada enda huvides raha, mille ta on saanud ettemaksuna Käsundiandjalt ja Büroo ei pea ettemakstud summalt maksma Käsundiandjale intressi st. hoidma seda selleks ettenähtud deposiitarvel.
7. Lepingu ülesütlemise korral Käsundiandja poolt kohustub Büroo tagastama Käsundiandjale 80% ettemakstud summast, millest võib maha arvata mõistlikud kulud, mida Büroo on teinud käsundi täitmise ettevalmistamiseks.
8. Lepingu ülesütlemise korral Büroo poolt kohustub Büroo tagastama Käsundiandjale 10 päeva jooksul kogu ettemakstud summa ja leppetrahv 20% ettemakstud summast.
9. Juhul kui Käsundiandja matmine teostatakse ilma Büroole teatamata, Käsundiandja poolt ettemakstud summat ei tagastata.
Lepingu kehtivus
10. Käesolev leping jõustub Käsundiandja poolt lepingu punktis 5 nimetatud tasu maksmisele järgnevast päevast arvates.
11. Leping kehtib kuni käsundi täitmiseni Büroo poolt.
12. Lepingut võib muuta ja lõpetada üksnes lepingupoolte kokkuleppel, muudatused vormistatakse kirjalikult käesoleva lepingu lisadena ja kirjutatakse alla mõlema lepingupoole poolt.
Lepingu ülesütlemine ja lõppemine
13. Büroo pankroti korral lõpeb leping pankroti väljakuulutamisega, välja arvatud juhul kui lepingul ei ole seost pankrotivaraga.
Muud tingimused
14. Käesolev leping tühistab kõik lepingupoolte vahelised varasemad suulised ja kirjalikud kokkulepped, millega reguleeritakse käesoleva lepingu objektiks oleva teenuse osutamist.
15. Käesolev leping on koostatud kahes juriidiliselt võrdset jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb Käsundiandjale ja üks jääb Büroole.Poolte kontaktandmed ja allkirjad:
Käsundi täitja                               Käsundi andja

Tallinna Matusebüroo OÜ          __________________

Paldiski mnt. 68, Tallinn             ___________________

Tel.                                               ___________________

Fax                                                ___________________

Andmed volitatud isiku(te) kohta:
Ees- ja perekonnanimi     ___________________________________________________
Elukoht      _________________________________________________________________
Telefon, fax, e-post     ______________________________________________________
Muud andmed    ___________________________________________________________
Käsundiandja nõusolekul/soovil sugulusaste käsundiandjaga ja volitatud isiku perekonnaliikmete nimed ja kontaktandmed ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Allolevalt lingilt saate alla laadida matuseteenuste eellepingu:
Matuseteenuse osutamise eelleping .pdf-formaadis.

KÜPSISTE (COOKIE) KASUTAMINE Meie lehekülg kasutab küpsiseid (cookies), et teha kasutamist mugavamaks.